Statut

STATUT

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

 

tekst jednolity po zmianie, na podstawie uchwały Zgromadzenia
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia.

 §1

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989roku (dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i nosi nazwę: ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI.

 § 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z jego nazwą i siedzibą o wzorze określonym uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Członków – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych – oddziałów, które obejmują swoim terytorium obszar powiatu lub wielu powiatów.

§ 8

Stowarzyszenie i jego jednostki terenowe mogą prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych z niej dochodów na realizację celów statutowych.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej w celu podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami;
 2. tworzenie jednolitych reguł działalności postępowania zarządców poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej;
 3. kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora na jak najlepszą społeczna opinię w tym zawodzie;
 4. odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii;
 5. uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami;
 6. ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli zawodów zajmujących się nieruchomościami;
 7. podejmowanie działań, inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców na terenie działalności Stowarzyszenia;
 8. propagowanie działalności stowarzyszenia

  § 10

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie regularnych spotkań i publiczna promocję celów Stowarzyszenia;
 2. organizowanie  kursów i szkoleń;
 3. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi mającymi wpływ na stan legislacji w zakresie gospodarki i zarządzania nieruchomościami;
 4. propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych;
 5. podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.
 6. potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zarządców. wydawanie certyfikatów
 7. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami mającymi podobne cele działania.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 § 11

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 2. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 3. jest związana zawodowo lub pozazawodowo z obsługą nieruchomości,
 4. posiada rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia mających co najmniej pięcioletni staż członkowski w Stowarzyszeniu
 5. uzyskała opinię Komisji Etyki i Kwalifikacji, uwzględniającą spełnianie standardów zawodowych zarządcy nieruchomości.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 § 13

 Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. udziału w zebraniach z głosem decydującym;
 2. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia;
 3. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami i uchwałami jego władz;
 4. korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami;
 5. noszenia odznaki Stowarzyszenia;
 6. wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
 7. wglądu do dokumentacji stowarzyszenia.

 § 14 

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać zasad etyki zawodowej określonych w standardach zawodowych Stowarzyszenia;
 3. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 4. regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w statucie, regulaminach i uchwałach podjętych przez władze Stowarzyszenia.

 § 15

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić z powodu:

  1. nie wypełnianie obowiązków  wymienionych w § 14
  2. braku udziału w Ogólnym Zgromadzeniu sprawozdawczym Stowarzyszenia w trzech kolejno po sobie następujących latach,
  3. zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa roczne okresy składkowe,
 1. Wniosek o pozbawienie członkowstwa może złożyć każdy członek stowarzyszenia.
 2. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać wskazanie podstawy do wykluczenia, uzasadnienie i ewentualne dowody.
 3. Wniosek kieruje się do Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Decyzję o pozbawieniu członkowstwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o wykluczenie przez Komisję Etyki
  i Kwalifikacji.
 5. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do   Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.
 6. Wniesienie odwołania w terminie określonym w ust. powyższym powoduje zawieszenie decyzji o skreśleniu z listy członków do czasu  rozpatrzenia go przez najbliższe Zgromadzenie członków stowarzyszenia.
 7. Uchwała Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

 § 16

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wiosła znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 §17

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne, które działają lub są w inny sposób związane z działalnością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 1. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się
  z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanej osoby prawnej. Wysokość składki członka wspierającego reguluje uchwała Zarządu.

  § 
  18

Członek wspierający ma prawo do:

 1. korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami;
 2. eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie;
 3. wnoszenia postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia oraz uczestniczenia z głosem doradczym w Ogólnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia

 

 1. Członek wspierający ma obowiązek wspierania i popierania celów

     Stowarzyszenia w środowiskach swojego działania.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia.

 § 19

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Ogólne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komisja Etyki i Kwalifikacji.

§ 20

 1. Ogólne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Ogólne Zgromadzenia są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo – wyborcze) i nadzwyczajne.
 3. Ogólne Zgromadzenie zwyczajne – sprawozdawcze odbywają się raz do roku,
  a sprawozdawczo – wyborcze co 3 lata – nie później niż w następnym kwartale po upływie kadencji.
 4. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zgromadzenia zostaje dostarczone wszystkim członkom Stowarzyszenie na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pisemną zgodą członka – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 21

 Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie może być zwołane:

 1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia;
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemne żądanie 10% zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
  z podaniem proponowanego porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia.
 1. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do zarządu.
 2. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.§ 22

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należą:

 1. zmiany Statutu;
 2. nadawanie godności członka honorowego;
 3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzania likwidacji i przekazania majątku;
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki i Kwalifikacji.
 5. zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań
  z działalności organów Stowarzyszenia;
 6. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych;
 7. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 8. uchwalanie i zmian regulaminu Ogólnego Zgromadzenia;
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
 10. ustalenie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia.
 11. uchwalanie zasad etyki zawodowej zarządcy nieruchomości.
 12. uchwalania regulaminu  przyznawania certyfikatów zarządcy nieruchomości.

 § 23

 

 1. Kadencja Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki i Kwalifikacji Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Ogólnego Zgromadzenia.
 2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki i Kwalifikacji  przed upływem kadencji, organy te mogą powołać członka, który pełni tę funkcję do końca kadencji. Liczba powołanych członków w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 członków odpowiednich organów pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 członków władz Stowarzyszenia, uzupełnienia tych władz dokonuje się w drodze wyborów uzupełniających na najbliższym Ogólnym Zgromadzeniu członków.
 4. Ogólne Zgromadzenie członków zwołuje się w dwóch terminach. Drugi termin wyznacza się na 30 minut po upływie planowanego rozpoczęcia Zgromadzenia w pierwszym terminie.
 5. Ogólne Zgromadzenie członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał
  w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim powyżej 50% członków uprawnionych do głosowania. Ogólne Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.
 6. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, poza przypadkiem określonym w § 28 ust.3.

 § 24

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Skład ilościowy Zarządu na daną kadencję określa Ogólne Zgromadzenie.
 3. Zarząd wieloosobowy jest zdolny do podejmowania decyzji i uchwał, jeżeli
  w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia liczony jest podwójnie.

 § 25

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia;
 3. zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia;
 4. opracowanie strategii rozwoju Stowarzyszenia;
 5. opracowanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Ogólnego;
 6. opracowanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej;
 7. przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
 8. skreślanie z listy członków Stowarzyszenia;
 9. nabywanie i zbywanie nieruchomości;
 10. rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do Stowarzyszeń
  i organizacji;
 13. składanie na dorocznym Ogólnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;

 § 26

 Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu oraz Komisji Etyki i Kwalifikacji.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w takim wypadku głos przewodniczącego liczony jest podwójnie.

 § 27

Komisja Rewizyjna kontroluje – co najmniej raz na rok- całokształt działalności Stowarzyszenia pod względem gospodarności i zgodności z przepisami.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Ogólnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§ 28

 Komisja Etyki i Kwalifikacji składa się z trzech członków.

 1. Przewodniczącego Komisji oraz jej członków wybiera Ogólne Zgromadzenie.
 2. Wybór na Przewodniczącego oraz na każdego z członków Komisji jest ważny, gdy kandydat uzyska minimum 2/3 głosów uczestniczących
  w głosowaniu.
 3. Członkowie Komisji Etyki i Kwalifikacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Etyki i Kwalifikacji podejmuje uchwały w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w takim wypadku głos przewodniczącego liczony jest podwójnie
 5. Zadaniem Komisji Etyki i Kwalifikacji jest:
  1. opiniowanie wniosków o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia,
  2. opiniowanie wniosków o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia
  3. opracowywanie projektów standardów zawodowych zarządcy nieruchomości oraz regulaminu przyznawania certyfikatów zarządcy nieruchomości i przedkładanie ich Ogólnemu Zgromadzeniu,
  4. przyznawanie certyfikatów zarządcy nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał i regulaminów przyjętych przez Ogólne Zgromadzenie

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

 § 29

 Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. wpisowe i składki członkowskie
 2. dochody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody;
 3. wpływy z działalności gospodarczej;
 4. zapisy, darowizny, subwencje, spadki;
 5. inne wpływy i dochody;
 6. składki i zbiórki publiczne organizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.2. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

 § 30

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VI

Reprezentacja.

 § 31

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

 1. i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia jest wymagany podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. W imieniu Stowarzyszenia może występować i podpisywać pełnomocnik Zarządu w granicach udzielonego mu przez Zarząd Stowarzyszenia umocowania.


Rozdział VII

Postanowienia ogólne.

§ 32

 Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi.

 § 33

 Stowarzyszeni ma prawo przystępować do innych organizacji i federacji związanych w swojej działalności statutowej z tematyką nieruchomości.

Rozdział VIII

Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany statutu.

 § 34

 Podejmując uchwałę o rozwiązywaniu się Stowarzyszenia, Ogólne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i decyduje o majątku.

 1. Komisja likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania wyników likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.
 2. Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele określone w uchwale likwidacyjnej.